Jaké dokumenty musíte předat?

Prodáváte dům? V případě , že ano, měli byste vědět, že jste povinni předat kupujícímu nejen Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB, pokud nebyl dům postaven před rokem 1947), ale i stavební dokumentaci. Přečtěte si proč.

Právní úprava povinného držení dokumentace skutečného provedení stavby popř. zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby) je v tuzemsku uzákoněna ve dvou předpisech – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (známý hlavně jako „stavební zákon“) a dále pak vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.Co říká stavební zákon

V § 125 je výslovně uvedeno, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Či-li to, co bylo potřeba pro kolaudaci je nutno po celou dobu trvání stavby uchovávat.

V případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pokud ji stavebník nemá, je povinen tuto dokumentaci pořídit.

Umožňuje-li to zákon, postačí zjednodušený pasport stavby. To je např. možné v situaci, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení a slouží svému účelu, ale ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu. Pak postačí zjednodušený pasport. Jeho vyhotovení stojí cca 10 – 20 tisíc Kč.

Co hrozí, pokud prodávající neuposlechne a dokumentaci nedodá?

Kromě toho, že se kupující bude na prodávající určitě hodně zlobit, hrozí prodávajícímu ze strany stavebního úřadu pokuta.

Tuto upravuje zvláštní předpis, který se nazývá zákon o územním plánování a stavebním řádu, a její výše může být až 25.000,-Kč. A pozor, promlčecí doba od uzavření kupní smlouvy je tříletá. Takže kupující má dost času na to, aby prodávajícího spravedlivě udal. A pokud prodávající ve správním řízení pokutu dostane, tak její zaplacení se promlčí až za šest let.

Štítky